Cultural- & Social History

Cultural- & Social History

 

The degree in Cultural- & Social History is available as both a bachelor and a master degree.

The degrees provide a broad and versatile historic understanding of cultural and social conditions focused on the arctic world.

 

Below, you can briefly read about the programme's Spring semester 2017 courses. Download the curriculum for detailed descriptions of the entire programme.

Please note that most of the information in the descriptions and curriculum below is in Danish (if courses are taught in English - these are naturally described in English).

 

1. & 2. år
Verdenshistorie ( 20 ECTS )

Verdenshistorisk oversigtskursus, hvor den studerende bibringes et overblik over den vestlige civilisations udvikling fra oldtiden og til vor tid.

På udvalgte punkter bibringes de studerende gennem inddragelse af kilder og speciallitteratur en mere dybtgående forståelse af de forskellige syn på, hvad der har været bestemmende for den historiske udvikling.

I kurset inddrages de indfødte befolkningers historie inden for nationalstaterne set i et bredere internationalt perspektiv.

Kurset kører over to semestre

Antropologisk metode ( 20 ECTS )

I kurset gennemgås forskningsmetoder i antropologiske fag.

Udover den klassiske etnografiske feltarbejdsmetodik behandler kurset en række af de andre teknikker der i nyere antropologi komplimenterer det traditionelle lokalsamfundsstudie - fra historiske, kvantitative og survey-anlagte tilgange til kvalitativ interviewteknik, problematikker i forbindelse med egenkulturstudier og "mange-steds-felt-arbejde".

Formålet med kurset er at gøre de studerende i stand til at kombinere relevante metodevalg med bestemte teoretiske problemstillinger og i forhold til specifikke empiriske genstandsområder, herunder de etiske problemstillinger der knytter sig til antropologisk forskning.

Kurset kører over to semestre

Kultur- & samfundsanalyse ( 20 ECTS )

Kurset introducerer og drøfter centrale antropologiske teorier og begreber, set i lyset af både deres historie, kerne-eksemplificeringer, diskussioner de har affødt og deres aktuelle relevans.

Kurset forløber som en almen og dækkende gennemgang af væsentlige teoretiske synspunkter på sociokulturelle forhold (fx økologi, økonomi, social organisation, politik, religion, verdensopfattelser og forandringsprocesser), og som en tematisk koncentration om aktuelle problemstillinger (fx etnicitet, identitet, relationer mellem lokale og globale systemer).

Kurset er bredt anlagt ved at inddrage antropologiske og andre socialvidenskabelige teorier og emner i forhold til både synkrone og diakrone perspektiver.

Kurset er komparativt i gennemgangen af de empiriske belægsmaterialer som teorierne er søgt afprøvet på og fokuseret i gennemgangen af udvalgte temaer af relevans for bachelorstudiet i sin helhed.

Kurset kører over to semestre

3. år
Kvantitativ metode ( 5 ECTS )

Undervisningen omfatter deskriptive, kvantitative metoder, der belyser det moderne grønlandske samfund.

Udover den teoretiske forståelse af grundlæggende statistiske begreber lægges der vægt på at bruge disse på konkrete, empiriske problemer, der perspektiverer grønlandske udviklingspotentialer.

I løbet af undervisningsforløbet skal den studerende aflevere 3 øvelsesopgaver i kvantitativ analyse.

Det er en forudsætning for at kunne indstille sig til eksamen, at disse opgaver er godkendte.

De konkrete, empiriske problemer og øvelsesopgaver behandles ved hjælp af regnearket Excel.

Det er derfor en forudsætning for at kunne følge undervisningen, at de studerende selv medbringer en bærbar computer med Excel installeret.

Retorik & formidling ( 5 ECTS )

Faget retorik er læren om god overbevisende kommunikation i teori og praksis. Det er et moderne kommunikationsfag med rødder i den klassiske retoriske tradition. Indledningsvis gives en indføring i fagets teori og historie ud fra et moderne retorisk perspektiv.

Retorikfagets kerneområder præsenteres og grundbegrebernes praktiske udforming anskueliggøres ved inddragelsen af forskellige eksempler fra medier.

Bachelorprojekt ( 20 ECTS )

Gennem læsning og kritisk diskussion af udvalgte tekster, der behandler en grønlandsk social og/eller kulturel emnekreds historisk og/eller antropologisk, gøres de studerende i undervisningsfasen bekendte med principperne i den fagvidenskabelige behandling af et problem.

Derudover undervises og vejledes de studerende i grundprincipperne i skriftlig, akademisk argumentation og øves i selvstændig problemformulering og- behandling med udgangspunkt i eksempelmateriale og eget projektarbejde i løbet af kurset.

I den efterfølgende projektfase med vejledning prøver de selv at behandle et nærmere aftalt problemområde ud fra disse principper.

For at kunne bestå og påbegynde bachelorprojektet skal den studerende følge og bestå kurset Retorik og formidling.

Kandidatuddannelsen
Emnefag B (1500-1900) ( 20 ECTS )

Gennem læsning og diskussion af oversigtslitteratur, hovedværker (evt. dele heraf), artikler og anmeldelser studeres en emnekreds, der i et synkront og/eller diakront perspektiv belyser kultur- og samfundsudvikling i perioden 1500-1900.

Emnefag C (1850-1945) ( 20 ECTS )

Gennem læsning og diskussion af oversigtslitteratur, hovedværker (evt. dele heraf), artikler og anmeldelser studeres en emnekreds, der i et synkront og/eller diakront perspektiv belyser kultur- og samfundsudvikling i perioden 1850-1945.

Praktikophold ( 20 ECTS )

Ét af emnefagene kan afløses af et semesters praktikophold, hvor udbyttet dokumenteres gennem udarbejdelse af emnefagsopgave.

Afdelingen fastsætter nærmere vilkår for det enkelte tilfælde af praktik, herunder godkendelsen af det tilknyttede pensum.

Virksomheden skal skriftligt, over for Afdelingen, bekræfte, at der er en praktikplads til den studerende, og at praktikanten tildeles en kontaktperson med en faglig relevant baggrund.

Den studerende skal have en af afdelingens lærere eller en af afdelingen godkendt person som vejleder.

Speciale ( 30 ECTS )

En hjemmeopgave på 70-100 A-4 s. indenfor et selvvalgt historisk og/eller etnologiskantropologisk emne fra Grønland og/eller de nordamerikanske inuitregioner.

Såfremt der i tilknytning til institutionen findes kvalificeret vejleder kan emnet vælges fra en anden region.

Specialeafhandlingen skal vise den studerendes fortrolighed med videnskabelig metodik og analyse, og vise at den studerende har et indgående kendskab til litteraturen og kilderne til emnet.

Selve specialestudiet former sig som et 6 måneders studieforløb under vejledning.

Specialeemnet aftales med vejlederen, og den endelige titel aftales ligeledes mellem den studerende og vejlederen.

Når titlen er aftalt har den studerende en frist på 3 måneder, inden specialet skal afleveres.


Questions? Just contact:

Per Arnfjord
International Coordinator

Post box 1061 | 3900 Nuuk
Phone direct: +299 38 56 24

Send me an e-mail