Language, Literature & Media

Language, Literature & Media

 

The degree in Language, Literature & Media is available as both a bachelor and a master degree.

Some of the initial telling things about a country's cultural peculiarities are the spoken language, news, debate and cultural media - and, finally, the literature that mirros or challenges the national identity.

You are at the centre of cultural life when you are studying Language, Literature & Media.

 

Below, you can briefly read about the programme's Spring semester 2017 courses. Download the curriculum for detailed descriptions of the entire programme.

Please note that most of the information in the descriptions and curriculum below is in Danish (if courses are taught in English - these are naturally described in English).

 

2. & 4. semester - sprog & medieår
Medievidenskab II ( 7,5 ECTS )

Den studerende skal:

 • i løbet af kurset have bygget videre på de medieanalytiske positioner og principper, som blev kortlagt på kursus i medievidenskab I
 • have kendskab til centrale medieteorier og – metoder samt deres analytiske anvendelighed
 • have kendskab til forskellige former for repræsentation inden for audiovisuelle medier
 • kunne analysere det narrative element i disse genrer, men skal også kunne forholde sig til de forskellige genrers og mediers placering historisk og i den nuværende kultur

Morfologi II ( 7,5 ECTS )

Morfologi I forudsættes.

Eksaminanden skal:

 • kunne foretage en morfologisk segmentering og analyse af grønlandske ord
 • kunne gøre rede for morfofonemiske variationer
 • have kendskab til almene morfologiske begreber, analyser og problemstillinger
 • kunne fremlægge et morfologisk problem og belægge det med eksempler
 • kunne inddrage semantiske og pragmatiske aspekter
 • kunne inddrage sproghistoriske aspekter

Sproghistorie & dialekter ( 5 ECTS )

Eksaminanden skal:

 • have kendskab til diakron sprogvidenskab (principperne for sprogforandring og opstilling af sprogfamilier)
 • have kendskab til både traditionel og sociolingvistisk dialektologi
 • have et oversigtligt kendskab til den eskimoiske sprogfamilie og det grønlandske sprogs placering heri
 • kunne karakterisere hoveddialekterne og de vigtigste underdialekter i Grønland

Syntaks II ( 10 ECTS )

Syntaks I forudsættes.

Den studerende skal:

 • kunne lave en syntaktisk analyse fra de største syntaktiske enheder via en syntagmeanalyse til analysen af det enkelte ord af en kompleks grønlandsk tekst
 • med udgangspunkt i et givent ords ordklasse og evt. fleksion kunne gøre rede for, hvorledes ordet syntaktisk indgår i konteksten i en kompleks grønlandsk tekst
 • selv kunne disponere og fremlægge analyser af hele perioder
 • vise et kendskab til de afgrænsnings- og beskrivelsestekniske problemer i forbindelse med grønlandsk syntaks
 • vise et overblik over endnu mangelfuldt beskrevne emner i grønlandsk syntaks
 • demonstrere et kendskab til, hvorledes grønlandsk syntaks' strukturer og problemstillinger har ligheder med syntaktiske strukturer og problemstillinger i andre sprog
 • kunne fremlægge et syntaktisk problem og belægge det med eksempler
 • vise solidt kendskab til tekstlingvistik
 • kunne inddrage semantiske, tekstlingvistiske og pragmatiske aspekter

6. semester - bachelorår
Emnefag ( 20 ECTS )

Emnet kan være litterært, lingvistisk, inden for medier eller evt. tværfagligt.

Se mere information i studieordningen (fra side 33)

Bachelorprojekt ( 20 ECTS )

Emnet for bacheloropgave aftales mellem den studerende og dennes vejleder.

Emnet skal afgrænses således, at det samlede arbejde med opgaven kan gennemføres indenfor en tidsramme svarende til 1/3 årsværk.

Kandidatuddannelsen
Emnefag ( 90 ECTS )

Der skal vælges emnefag for i alt 90 ECTS.

Emnet kan være litterært, lingvistisk, inden for medier eller evt. tværfagligt.

Se venligst Studieordningen for information (fra side 13)

Speciale ( 30 ECTS )

Emnet for specialet aftales mellem den studerende og dennes specialevejleder.

Specialeemnet skal afgrænses således, at det samlede specialearbejde kan gennemføres indenfor en tidsramme svarende til 2 årsværk.


Questions? Just contact:

Per Arnfjord
International Coordinator

Post box 1061 | 3900 Nuuk
Phone direct: +299 38 56 24

Send me an e-mail