Social Work

Social Work

 

The Social Work bachelor degree is a broad, professionally targeted degree programme within social science.

The programme comprises four subject areas: social work, social science, psychology and law. The aim of the programme is to educate social workers who are able to prevent and remedy social issues in today's society.

 

Below, you can briefly read about the programme's Spring semester 2017 courses. Download the curriculum for detailed descriptions of the entire programme.

Please note that most of the information in the descriptions and curriculum below is in Danish (if courses are taught in English - these are naturally described in English).

 

2. semester
Social ulighed og udsathed i forhold til arbejdsmarkedet ( 15 ECTS )

At introducere til begreberne social ulighed og udsathed på individ- og gruppeniveau med henblik på at identificere, analysere, vurdere målgruppers problemstillinger, som grundlag for iværksættelse af socialfaglige indsatser.

Forvaltningslære ( 10 ECTS )

Fagets formål er at introducere forvaltningslærens begrebsapparat og tolkninger af forvaltningssystemet, herunder samspillet mellem politikere og embedsmænd.

Moderne grønlandske samfundsforhold ( 10 ECTS )

Beskrivelsen og analysen af det moderne grønlandske samfund i modulet vil tage udgangspunkt i en model for samfundsopbygning, der opererer med elementerne Offentlig sektor, Markedet og Det Civile Samfund og relationerne mellem disse elementer.

  • Offentlig sektor omfatter Selvstyret og kommunerne, dvs. opbygning, opgaver og relationer til omverdenen, herunder relationen til rigsfællesskabet. Selvstyrets politikker på forskellige sektorområder vil blive behandlet. Ligesom også pressens rolle som den fjerde statsmagt vil blive analyseret
  • Markedet omfatter den grønlandske erhvervsstruktur og udviklingen inden for de forskellige erhverv, hvor de selvstyreejede virksomheder udgør et særligt område
  • Det civile samfund omfattes først og fremmest af familierne og deres levevilkår, lokale fællesskaber og andre sociale netværk, frivillige organisationer og den politiske offentlighed

Kurset kører over to semestre

4. semester
Praktikophold ( 30 ECTS )

Den studerende skal kunne omsætte teoretisk viden til praksis gennem praktikken. Praktikken afvikles i en institution indenfor det sociale område, hvor der udføres relevante opgaver og hvor den studerende kan modtage professionsrettet vejledning.

6. semester
Udvikling af socialt arbejde i et arktisk perspektiv ( 20 ECTS )

Formålet med modulet er, at de studerende opnår viden om socialt arbejde i et internationalt og arktisk perspektiv. Der er fokus på Arktis for at de studerende kan lære af andre arktiske nationer, der har sammenlignelige geografiske såvel som sociale udfordringer.

Modulet er en central del af et semester med et internationalt fokus på socialt arbejde. Heri indgår et obligatorisk studieophold ved et internationalt universitet. Universitetet skal have en tilsvarende socialrådgiveruddannelse.

Valgfag ( 10 ECTS )

Formålet er, at den studerende ud fra en selvvalgt og afgrænset målgruppe kan fordybe sig i og udbygge sin viden og færdigheder i forhold til eksempelvis arbejdsmarkedsforhold, børn, unge og familier, udsatte grupper herunder handicappede og ældre.


Questions? Just contact:

Per Arnfjord
International Coordinator

Post box 1061 | 3900 Nuuk
Phone direct: +299 38 56 24

Send me an e-mail