Translation & Interpreting

Translation & Interpreting

 

The Translation & Interpreting programme is a professionally targeted bachelor degree.

Translators are not only necessary for Greenlandic language and culture to be able to survive in a globalised world - but also serve to improve the public service level.

 

Below, you can briefly read about the programme's Spring semester 2017 courses. Download the curriculum for detailed descriptions of the entire programme.

Please note that most of the information in the descriptions and curriculum below is in Danish (if courses are taught in English - these are naturally described in English).

 

2. semester
Oversættelse, teori & metode ( 5 ECTS )

Formålet med faget er at sætte den studerende stand til at anvende oversættelsesteori samt oversættelsesmodeller og -begreber til analyse af oversættelsesrelaterede problemer samt hensigtsmæssige strategier til løsning af konkrete oversættelsesopgaver.

Faget skal endvidere introducere til brug af sprogteknologiske værktøjer.

De studerende skal herved erhverve sig en professionel, teoribaseret og metodisk tilgang til oversættelsesarbejdet.

Grammatik & oversæt., dk-grl ( 5 ECTS )

Formålet med faget er at udbygge den viden om grønlandsk og dansk grammatik, som den studerende har erhvervet på 1. semester i fagene Almen sprogforståelse i grønlandsk og Almen sprogforståelse i dansk, samt sætte den studerende i stand til at anvende denne viden til at oversætte tekster mellem grønlandsk og dansk, således at målteksten fremstår uden, indholdsmæssige eller sproglige, meningsforstyrrende fejl.

Formålet er endvidere at udvikle den studerendes evne til at arbejde systematisk med sproglig informationssøgning, således at den grønlandske henholdsvis danske fagterminologi i målteksten svarer til den almindeligt anvendte på de to sprog.

Videnskabsteori ( 5 ECTS )

Formålet med faget er, at den studerende skal være i stand til at anvende videnskabsteoretiske overvejelser i studiet samt at opnå:

(a) viden om:

  • forskellige aktuelle videnskabsteoretiske positioner, herunder grundlæggende videnskabsteoretiske begreber og teorier med særlig relevans for sprogvidenskab, oversættelse og tolkning
  • kritisk tænkning: argumentationsanalyse og diskussion
  • videnskabelig og valid argumentation

(b) færdigheder i at:

  • identificere og anvende videnskabsteorier og valid argumentationsteknik blandt andet inden for sprog og erhvervskommunikation
  • producere og formidle relevant videnskabelig viden

Gramma. & skr. sprogfær. eng ( 5 ECTS )

Formålet med faget er at udbygge den viden om engelsk grammatik, som den studerende har erhvervet på 1. semester i faget Almen sprogforståelse i engelsk, samt sætte den studerende i stand til at anvende denne viden til at skrive lettere tekster på engelsk, herunder i form af oversættelse fra grønlandsk til engelsk, således at den udarbejdede tekst fremstår uden grammatiske fejl, der kan forstyrre læsning og forståelse af teksten.

Formålet er endvidere at udvikle den studerendes evne til at arbejde systematisk med sproglig informationssøgning med henblik på at anvende gængs engelsk fagterminologi.

Der arbejdes emnemæssigt inden for de områder, som den studerende har kendskab til fra faget Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed på engelsk på 1. semester.

Mdt. sprogfær. eng ( 5 ECTS )

Formålet med faget er at sætte den studerende i stand til dels at forstå engelsk, som det tales og skrives i engelske og/eller amerikanske massemedier, dels at deltage i samtaler på engelsk med anvendelse af gængs engelsk fagterminologi.

Undervisningen beskæftiger sig emnemæssigt med områder relateret til Grønlands relationer med omverdenen, herunder EU.

Internationale relationer ( 5 ECTS )

Faget skal give de studerende kendskab til Selvstyrets udenrigspolitik og forhold til andre lande.

Derudover skal de studerende undervises i International Politik, som skal give studerende indsigt i forholdene omkring international politik og økonomi samt hvordan samspillet er mellem disse, herunder forskellige nationers adfærd og evne til at agere nationerne imellem.

4. semester
Oversættelse dk-grl (forvaltning) ( 10 ECTS )

Formålet med faget er at sætte den studerende i stand til at oversætte tekster mellem grønlandsk og dansk, dansk-grønlandsk bredt indenfor forvaltningsområdet, som f.eks. indenfor lovstof, samfund, politik og kommunaleområde og så vidt muligt information fra myndigheder til borgere eller henvendelser fra borgere til myndigheder.

Den studerende skal opnå færdigheder i selvstændig informationssøgning, herunder sproglig informationssøgning i relevante opslagsbøger, ordbøger, databaser m.m.

Præsentation eng ( 5 ECTS )

Formålet med faget er at sætte den studerende i stand til at kommunikere mundtligt på engelsk i form af faglige præsentationer og lignende.

Den studerende skal kende grundlæggende retoriske begreber og kunne kommunikere frit på engelsk uden meningsforstyrrende udtalemæssige, grammatiske og leksikalske fejl samt være i stand til at udarbejde et engelsksproget skriftligt støttemateriale i form af PowerPoint-slides med høj grad af korrekthed såvel grammatisk som leksikalt.

Dialog. dk-grl (sund) m. teori ( 10 ECTS )

Formålet med faget er dels at give den studerende viden om tolkefagets teoretiske og metodiske grundlag, tolkestrategier samt tolkeetiske normer med henblik på at sætte den studerende i stand til at udføre enkle dialogtolkeopgaver mellem grønlandsk og dansk.

Desuden er formålet med faget at sætte den studerende i stand til at varetage lettere opgaver i form af dialogtolkning mellem grønlandsk og dansk inden for sundhedsvæsenet.

Forvaltningslære ( 5 ECTS )

I modulet arbejdes der med grundlæggende begreber, principper og modeller for forvaltning, herunder:

  • Forvaltningslærens begreber og modeller
  • Forvaltningsrettens grundlæggende regler
  • Samspil mellem politikere og embedsmænd
  • Tolkninger af forvaltningssystemer
  • Reformarbejde og konsekvenser heraf i den offentlige forvaltning

6. semester
Praktikophold ( 30 ECTS )

Formålet med praktikforløbet er, at den studerende skal erhverve sig praktiske kompetencer i, og forståelse for, de arbejdsopgaver som en Bachelor i Oversættelse og Tolkning skal varetage.

Den studerende skal erhverve sig praktisk erfaring med oversættelses og tolkearbejde gennem iagttagelse, såvel som aktiv deltagelse, i oversættelses og tolkearbejde.

Den studerende skal udarbejde en praktikplan.

Praktikpladsen skal godkendes af afdelingslederen.


Questions? Just contact:

Per Arnfjord
International Coordinator

Post box 1061 | 3900 Nuuk
Phone direct: +299 38 56 24

Send me an e-mail