Grønlandsk-dansk selvstyrekommissions betænkning om selvstyre i Grønland (2008)

Grønlandsk-dansk selvstyrekommissions betænkning om selvstyre i Grønland (2008)

Groenlandsk Dansk Selvstyrekommissions Betaenkning Om Selvstyre I Groenland 2008

 

Indholdsfortegnelse

FORORD 5

KAPITEL 1: BAGGRUNDEN FOR NEDSÆTTELSEN AF GRØNLANDSK-DANSK SELVSTYREKOMMISSION 6

1. DEN HISTORISKE BAGGRUND, HERUNDER HJEMMESTYREORDNINGEN 6 2. DEN GRØNLANDSKE SELVSTYREKOMMISSIONS AFSLUTTENDE BETÆNKNING 9 3. ITILLEQ-ERKLÆRINGEN OG FULDMAGTSLOVEN 10

KAPITEL 2: KOMMISSIONENS KOMMISSORIUM OG FORLØBET AF ARBEJDET I KOMMISSIONEN 11

1. INDLEDNING 11 2. KOMMISSIONENS KOMMISSORIUM 11 3. KOMMISSIONENS SAMMENSÆTNING 12 4. KOMMISSIONENS ARBEJDE OG ARBEJDSFORM 14

KAPITEL 3: OVERORDNEDE FORUDSÆTNINGER OG AFKLARING AF RAMMERNE FOR KOMMISSIONENS ARBEJDE 17

1. FORUDSÆTNINGER OM DE GRUNDLÆGGENDE RAMMER FOR KOMMISSIONENS ARBEJDE, HERUNDER SELVBESTEMMELSESRETTEN, FORFATNINGSRETTEN OG PRINCIPPET OM RETTIGHEDER OG PLIGTER 17 2. KOMMISSIONENS VURDERING AF RÆKKEVIDDEN AF RAMMERNE FOR KOMMISSIONENS ARBEJDE 18

2.1. Rigsfællesskabet som ramme 18 2.2. Den forfatningsretlige ramme for overførsel af kompetence 18 2.2.1. Hjemmestyrekommissionens overvejelser om de forfatningsretlige rammer i 1978 18

2.2.2. Grønlandsk-dansk selvstyrekommissions overvejelser om de forfatningsretlige rammer i forhold til en ny selvstyrelov 19 2.2.3. Kommissionens konklusion 24

2.3. Folkeretlige rammer 25

2.3.1. Et folk i folkeretlig henseende 25 2.3.2. Selvbestemmelsesretten i henhold til folkeretten 25 2.3.3. Relationer efter opnåelse af selvstændighed 27 2.3.4. Free association 27

2.4. Princippet om overensstemmelse mellem rettigheder og pligter 28

KAPITEL 4: SELVSTYRETS MYNDIGHEDER 29

1. HJEMMESTYRELOVENS BESTEMMELSER OM LANDSTINGET OG LANDSSTYRET 29 2. DEN GRØNLANDSKE SELVSTYREKOMMISSIONS FORSLAG OM DEN LOVGIVENDE, UDØVENDE OG DØMMENDE MYNDIGHED 30 3. GRØNLANDSK-DANSK SELVSTYREKOMMISSIONS OVERVEJELSER OG FORSLAG VEDRØRENDE SELVSTYRETS MYNDIGHEDER 30

KAPITEL 5: SELVSTYRETS OVERTAGELSE AF ANSVARET FOR SAGSOMRÅDER 32

1. INDLEDNING 32 2. OVERTAGELSE AF SAGSOMRÅDER I HENHOLD TIL HJEMMESTYRELOVEN FRA 1978 32 3. KOMMISSIONENS FORSLAG TIL REGLER FOR OVERTAGELSE AF SAGSOMRÅDER I SELVSTYRELOVEN 33 4. OPHÆVELSE AF RAMMELOVE 35 5. SÆRLIGT OM RÅSTOFOMRÅDET 36

5.1. Den nuværende råstofordning 36

5.2. Kommissionens forslag til ordning for overtagelse af råstofområdet 37

6. SAMARBEJDE MELLEM GRØNLANDS SELVSTYRE OG RIGSMYNDIGHEDERNE EFTER OVERTAGELSE AF SAGSOMRÅDER 38

KAPITEL 6: DE ØKONOMISKE RELATIONER MELLEM SELVSTYRET OG STATEN 40

1. EN BESKRIVELSE AF DEN NUVÆRENDE ORDNING I HJEMMESTYRELOVEN 40

2

1.1. Principperne i den nuværende ordning 40

1.2. Statens samlede udgifter vedrørende Grønland 41

2. BLOKTILSKUDDETS BETYDNING FOR GRØNLAND 42 3. DE ØKONOMISKE RELATIONER I DEN GÆLDENDE RÅSTOFORDNING 45 4. FORUDSÆTNINGER OG PRINCIPPER DER LÆGGES TIL GRUND FOR EN KOMMENDE ORDNING 46 5. KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EN MODEL FOR DE FREMTIDIGE ØKONOMISKE RELATIONER MELLEM SELVSTYRET OG STATEN 47

KAPITEL 7: UDENRIGSANLIGGENDER 54

1. INDLEDNING 54 2. VARETAGELSEN AF DET UDENRIGSPOLITISKE OMRÅDE I DAG 54 2.1. Hjemmestyrelovens bestemmelser 54 2.2. Udviklingen i samarbejdet mellem hjemmestyret og rigsmyndighederne siden hjemmestyrets indførelse 55 2.3. Itilleq-erklæringen 56 2.4. Fuldmagtsloven 57 2.4.1. Fuldmagtsordningen 57 2.4.2. Andre elementer i fuldmagtsloven 58 3. KOMMISSIONENS FORSLAG TIL BESTEMMELSER OM UDENRIGSANLIGGENDER 58 3.1. Landsstyrets adgang til at forhandle og indgå folkeretlige aftaler på rigets vegne 59 3.2. Inddragelse af landsstyret i udenrigspolitiske spørgsmål under rigsmyndighederne 61 3.3. Øvrige forslag til bestemmelser 62

KAPITEL 8: SAMARBEJDET MELLEM GRØNLANDS SELVSTYRE OG RIGSMYNDIGHEDERNE PÅ OMRÅDER UNDER DANSK KOMPETENCE 64

1. INDLEDNING 64 2. DET EKSISTERENDE SAMARBEJDE PÅ OMRÅDER UNDER DANSK KOMPETENCE 64 2.1. Forelæggelse af dansk lovgivning for hjemmestyret 64 2.2. Tvivlsspørgsmål om den indbyrdes kompetence mellem hjemmestyret og rigsmyndighederne 65 2.3. Rigsombudsmanden under hjemmestyreordningen 65 3. KOMMISSIONENS FORSLAG TIL REGLER I EN SELVSTYRELOV 66 3.1. Forelæggelse af dansk lovgivning for selvstyret 66 3.2. Tvivlsspørgsmål om den indbyrdes kompetence mellem selvstyret og rigsmyndighederne 68 3.3. Rigsombudsmanden under selvstyreordningen 68

KAPITEL 9: SPROG 69

1. HJEMMESTYRELOVENS SPROGBESTEMMELSE, DEN NORDISKE SPROGKONVENTIONS BESTEMMELSER OM DET GRØNLANDSKE OG DET DANSKE SPROG SAMT ØVRIGE REGLER OM SPROG 69 2. DEN GRØNLANDSKE SELVSTYREKOMMISSIONS OVERVEJELSER OM SPROG 69 3. KOMMISSIONENS FORSLAG TIL SPROGENES ANVENDELSE I OFFENTLIGE FORHOLD 71

KAPITEL 10: GRØNLANDS ADGANG TIL SELVSTÆNDIGHED 73

1. BAGGRUND 73 2. KOMMISSIONENS BEHANDLING AF SPØRGSMÅLET OM GRØNLANDS SELVSTÆNDIGHED 73 2.1. Præambel til selvstyreloven 73 2.2. Forslag til bestemmelse om selvstændighed 75 3. KONSEKVENSER AF SELVSTÆNDIGHED 76

KAPITEL 11: PERSONALEMÆSSIGE FORHOLD I FORBINDELSE MED SELVSTYRETS OVERTAGELSE AF SAGSOMRÅDER 77

1. INDLEDNING 77 2. GÆLDENDE REGLER 77 2.1. Tjenestemænd 77 2.1.1. Tjenestemænd ansat før 1. januar 1976 78 2.1.2. Tjenestemænd ansat den 1. januar 1976 eller senere 78 2.1.3. Overenskomstansatte m.v. 78 3. KOMMISSIONENS OVERVEJELSER 78 3.1. Tjenestemænd 79 3.2. Overenskomstansatte m.v. 79

3

KAPITEL 12: MINDRETALSUDTALELSE 81 KAPITEL 13: UDKAST TIL LOV OM GRØNLANDS SELVSTYRE 87

KAPITEL 14: UDKAST TIL LOV OM VISSE PERSONALEMÆSSIGE SPØRGSMÅL I FORBINDELSE MED GRØNLANDS SELVSTYRES OVERTAGELSE AF SAGSOMRÅDER 251

KAPITEL 15: UDKAST TIL LOV OM FORSKELLIGE FORHOLD I FORBINDELSE MED GRØNLANDS SELVSTYRE 262

KAPITEL 16: UDKAST TIL OVERENSKOMST MELLEM NAALAKKERSUISUT OG DEN DANSKE REGERING 273

BILAG 275 


Order publication

You can easily order publication(s) from Ilisimatusarfik publishing

Order publication

Contact editorial office

You are welcome to contact the editorial office

E-mail editorial office

Find reseacher

Easily contact our reseachers at University of Greenland

Read more